Autofirma DNIe falla en MacOS

Quan el programa autofirma s’obre i a continuació es tanca, hem de fer un by-pass per solucionar-ho.

Descripcio: En intentar executar l’aplicacio Autofirma s’observa com apareix la icona al dock i automaticament es tanca.

El problema és que internament intenta executar la següent ordre:

/Applications/AutoFirma.app/Contents/Resources/Home/bin/AutoFirma -Xms1024M -Xmx2048M -Dcom.apple.macos.useScreenMenuBar=true -Xdock:name=AutoFirma -Xdock:icon=/Applications/AutoFirma.app/Contents/Resources/JAR/afirma.icns -Djava.library.path=/Applications/AutoFirma.app/Contents/Resources/JAR -jar /Applications/AutoFirma.app/Contents/Resources/JAR/Autofirma.jar

Com es pot observar s’intenta executar el jar Autofirma.jar però en inspeccionar el paquet s’observa que existeix però amb la f en majúscula (AutoFirma.jar). Si s’ha triat un sistema de fitxers que diferencia majúscules de minúscules l’aplicació no funciona.

Workaround: Obrir una terminal i executar les següents ordres

$ cd /Applications/
$ cp AutoFirma.app AutoFirma.bak
$ cd AutoFirma.app/Contents/Resources/JAR
$ sudo mv AutoFirma.jar Autofirma.jar

https://github.com/ctt-gob-es/clienteafirma/issues/182